Algemene voorwaarden


Algemene Voorwaarden De Store Van Floor
Word – 21,5 KB 335 downloads
Modelformulier Voor Ontbinding
Word – 188,8 KB 221 downloads

Algemene Voorwaarden van de Store van Floor (www.destorevanfloor.nl)
Dit zijn onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn van toepassing als je gebruik maakt van onze website of een bestelling plaatst via onze website www.destorevanfloor.nl. Onze algemene voorwaarden bevatten belangrijke informatie voor jou als koper, lees ze daarom goed door. 


Inhoudsopgave:
Artikel   1 - Definities

Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel   3 - Toepasselijkheid
Artikel   4 - Het aanbod
Artikel   5 - De overeenkomst
Artikel   6 - Herroepingsrecht
Artikel   7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel   8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel   9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 - Garantie
Artikel 12 - De prijs
Artikel 13 - Nakoming en extra garantie
Artikel 14 - Levering en uitvoering
Artikel 15 - Betaling
Artikel 16 - Klachtenregeling
Artikel 17 – Eigendomsvoorbehoud
Artikel 18 - Aansprakelijkheid
Artikel 19 – Privacy beleid
Artikel 20 – Copyright
Artikel 21 – Disclaimer
Artikel 22 – Aanvullende bepalingen

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
1.2 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
1.3 Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
1.4 Dag: kalenderdag;
1.5 Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
1.6 Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
1.7 Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
1.8 Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
1.9 Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
1.10 Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
1.11 Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
de Store van Floor is een webwinkel met sieraden, resin art en home artikelen welke via www.destorevanfloor bezocht kan worden.


Naam ondernemer: de Store van Floor
Vestigingsadres: Molenstraat 78A te Nijmegen  
E-mailadres: info@destorevanfloor.nl
WhatsApp nummer: 0648469337
KvK-nummer: 77782291
BTW-nummer: NL003236324B26

Artikel 3 - Toepasselijkheid
3.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Store van Floor en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen de Store van Floor en consument.

3.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de Store van Floor voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de Store van Floor zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3.3 Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
3.4 Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod
4.1
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

4.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Wanneer de Store van Floor gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de Store van Floor niet.
4.3 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. 

Artikel 5 - De overeenkomst
5.1
De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

5.2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Store van Floor onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Store van Floor is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
5.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Store van Floor passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige online omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de Store van Floor daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
5.4 de Store van Floor kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de Store van Floor op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5.5 de Store van Floor zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het e-mail adres (info@destorevanfloor.nl) van de Store van Floor waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
5.6 In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - Herroepingsrecht
6.1
De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen  ontbinden. de Store van Floor mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

6.2 De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die aangegeven is op de factuur, of;
a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. de Store van Floor mag, mits de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
7.1
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals de consument dat in een winkel zou mogen doen.

7.2 De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
8.1
Als de consument gebruik maakt van zijn of haar herroepingsrecht, meldt de consument dit binnen de bedenktermijn door middel van het sturen van een e-mail naar info@destorevanfloor.nl met daarin: het factuurnummer van de order waarop de herroeping van toepassing is, de IBAN van de consument en de producten waarvoor de consument het herroepingsrecht wil gebruiken.

8.2 Zo snel mogelijk, maar binnen 5 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de Store van Floor. Dit hoeft niet als de Store van Floor heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken, mits er schriftelijke toestemming is voor de retouraanvraag. 
8.3 De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, (indien redelijkerwijs mogelijk) in originele staat en verpakking, en conform de door de Store van Floor verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
8.4 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
8.5 De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de Store van Floor niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de Store van Floor aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
8.6 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 - Verplichtingen van de Store van Floor bij herroeping
9.1
Als de Store van Floor de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt de Store van Floor na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

9.2 de Store van Floor vergoedt alle betalingen van de consument onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de Store van Floor aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
9.3 de Store van Floor maakt het openstaande bedrag over op de bankrekening van de consument. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
9.4 Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de Store van Floor de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

9.5 De leveringskosten voor de heenzending worden alleen vergoedt indien de gehele levering wordt geretourneerd. Wanneer dit niet het geval is, wordt alleen de productprijs terugbetaald. 

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
De Store van Floor kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de Store van Floor dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

10.1 a: Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken, zoals oorbellen en piercings.

b: Gepersonaliseerde producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden. Bij deze producten staat vermeldt dat ze gepersonaliseerd zijn. 


Artikel 11 - Garantie
11.1. De garantiebepaling is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij de Store van Floor in geval van gebreken de producten desgewenst zal omruilen of repareren. Indien niet mogelijk of gewenst is kan de consument de producten retourneren.
11.2 De garantie heeft betrekking op materiaal- en productiefouten. Breuk en krassen evenals andere beschadigingen veroorzaakt door het dragen van sieraden zijn uitgesloten. Voorgaande ter uitsluitende beoordeling van de Store van Floor.
11.3 Indien de consument aanspraak kan maken op de garantieregeling ontvangt de consument het gerepareerde artikel, een nieuw artikel of in overleg een gelijkwaardig artikel naar keuze. Bij gebruikmaken van deze garantie dient de consument vooraf aan de retourzending contact op te nemen via info@destorevanfloor.nl met daarin het verzoek om repartie of omruiling met opgaven van de defecten en vermelding van het ordernummer, contactgegevens en het desbetreffende artikel. 

Artikel 12 - De prijs
12.1
Alle genoemde prijzen zijn in euro’s, exclusief verzendkosten. Er wordt geen BTW berekend over de productprijs, de Store van Floor is aangesloten bij de Kleineondernemersregeling (KOR). De prijzen vermeld tijdens de bestelprocedure zijn de juiste prijzen.

12.2 de Store van Floor kan niet aansprakelijk worden gehouden voor publicatiefouten en prijsvermeldingen die onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.
12.3 Alle aanbiedingen op destorevanfloor.nl zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor eventuele nabestellingen. Speciale aanbiedingen of kortingen kunnen niet met elkaar worden gecombineerd.

Artikel 13 - Nakoming overeenkomst en extra garantie
13.1
de Store van Floor staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

13.2 de Store van Floor staat er niet voor in dat het product geschikt is voor een ander dan normaal gebruik.
13.3 Een door de Store van Floor, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de Store van Floor kan doen gelden indien de Store van Floor is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
13.4 Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de Store van Floor, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 14 - Levering en uitvoering
14.1
 de Store van Floor zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

14.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de Store van Floor kenbaar heeft gemaakt. Indien de consument deze onjuist heeft ingegeven is de Store van Floor niet aansprakelijk voor verkeerd bezorgde bestellingen.
14.3 Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de Store van Floor geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. De door de Store van Floor opgegeven levertijden zijn slecht indicatief. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
14.4 Na ontbinding conform het vorige lid zal de Store van Floor het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
14.5 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de Store van Floor tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de Store van Floor bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 15 - Betaling
15.1
Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

15.2 Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
15.3 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Store van Floor te melden.
15.4 In geval van achteraf betalen: Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de Store van Floor is gewezen op de te late betaling en de Store van Floor de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de Store van Floor gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. de Store van Floor kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 – Klachtenregeling
16.1
de Store van Floor beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

16.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen, volledig en duidelijk omschreven, worden ingediend bij de Store van Floor nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
16.3 Bij de Store van Floor ingediende klachten worden zo snel mogelijk, maar binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Store van Floor binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
16.4 De consument dient de Store van Floor in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. Mocht u het niet eens zijn met onze klachtenafhandeling kunt een geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR platvorm (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Artikel 17 – Eigendomsvoorbehoud
Het eigendom van de geleverde producten gaat pas over op de consument nadat hij het totale verschuldigde bedrag aan de ondernemer heeft voldaan. Het risico van de producten gaat over op de consument op het moment van levering.

Artikel 18 – Aansprakelijkheid
de Store van Floor is niet aansprakelijk indien een gebrek of schade aan uw bestelling ontstaat als  gevolg van oneigenlijk gebruik.

Artikel 19 – Privacy beleid
de Store van Floor respecteert de privacy van alle gebruikers van destorevanfloor.nl en gaat zorgvuldig met de persoonsgegevens van gebruikers om. We zorgen ervoor dat alle persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Als je een bestelling plaatst hebben we je naam, adres, betaalgegevens en e-mail adres nodig om je bestelling te verwerken. de Store van Floor zal je persoonlijke gegevens nooit aan derden partijen verkopen en zal deze uitsluitend ter beschikking stellen aan derden als deze betrokken zijn bij het uitvoeren van je bestelling. de Store van Floor maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat zodat jouw persoonsgegevens niet in de verkeerde handen vallen. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan destorevanfloor.nl wordt opgeslagen door je browser op jouw computer, smartphone of tablet. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor jouw gebruiksgemak zodat je bijvoorbeeld niet steeds je gegevens opnieuw hoeft in te vullen bij het plaatsen van een bestelling. Bij je eerste bezoek aan onze website hebben we je geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Je hebt het recht om je persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen. Stuur hiervoor een mail naar info@destorevanfloor.nl. Wij helpen je zo snel mogelijk, maar binnen de gestelde termijn van 4 weken, door op jouw verzoek te reageren. Op grond van de privacywet heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen verwerking van je persoonsgegevens. Je kunt via deze link contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.


Artikel 20 – Copyright
Op alle informatie van de Store van Floor berust auteursrecht. de Store van Floor behoudt alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot informatie op www.destorevanfloor.nl, waaronder teksten, foto’s en logo’s. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze informatie is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de Store van Floor of volgens regelingen van het dwingend recht, zoals citaatrecht.

Artikel 21 – Disclaimer
Ondanks de zorgvuldigheid die de Store van Floor aan de website besteedt is het mogelijk dat informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Mocht ondanks deze aandacht informatie of inhoud van deze webshop onvolledig en/of onjuist zijn dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De op www.destorevanfloor.nl aangeboden informatie, producten en prijzen, worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid en kunnen op elk moment gewijzigd worden zonder voorafgaande mededeling. Voor prijzen en andere informatie op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen. de Store van Floor kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die verband houdt met het gebruik van deze website en voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website.

Artikel 22 - Aanvullende bepalingen
22.1
Op overeenkomsten tussen de Store van Floor en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

22.2 de Store van Floor is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 30 september 2023.